Objavljena „Kratka istorija islamske filozofije“

Kratka istorija islamske filozofije prva je monografija iz ove oblasti čiji su autori iz našeg regiona. Napisali su je članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ dr Tehran Halilović, dr Seid Halilović i dr Muamer Halilović koji su dve decenije proveli na studijama tradicionalnih islamskih nauka na poznatom Univerzitetu u svetom gradu Komu u Iranu i doktorirali islamsku filozofiju.

Ova istorija je posebno karakteristična po tome što je pisana upravo u skladu sa tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije, koji nekoliko vekova predstavlja prepoznatljiv elemenat edukativnog sistema najčuvenijih tradicionalnih univerziteta u islamskom svetu. Otuda, sve analize i zaključci u ovoj knjizi neposredno se oslanjaju na izvorna arapska i persijska dela brojnih slavnih muslimanskih filozofa.

Uvaženi čitaoci će se u ovoj knjizi upoznati sa najznačajnijim predstavnicima tri osnovne filozofske škole u islamu, kao i sa školom islamske doktrinarne gnoze čiji su baštinici odigrali veoma važnu ulogu u produbljenju i razvoju celokupne filozofske misli. U odvojenim poglavljima, iz pera tri autora ove istorije, biće predstavljene osnovne saznajne smernice islamske peripatetičke filozofije, čiji najčuveniji predstavnik svakako jeste Ibn Sina, iluminativne filozofije Šihabudina Suhravardija i transcendentne filozofije koju je utemeljio Mula Sadra Širazi. Posebno zanimljivo u ovoj knjizi biće upravo poslednje poglavlje koje pokazuje da je islamska filozofija sve do danas sasvim vitalna i dinamična naučna disciplina.

Možda najvažnija karakteristika ove knjige jeste njen didaktični pristup analizi istorije islamske filozofije koji olakšava upotrebu ove istorije u nastavne svrhe. U njoj nisu korišćeni otežavajući filozofski termini, niti složene filozofske demonstracije. S druge strane, ova istorija predstavlja kratak i istovremeno obuhvatan prikaz svih značajnih tokova i prekretnica u celokupnoj filozofskoj baštini islama, koja će nas podsećati na uzvišene izvore čovekove misli i bića.

 

Prof. dr Drago Đurić upravnik Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u recenziji ovog dela konstatuje: „Kratka istorija islamske filozofije predstavlja dobar primer načina na koji bi trebalo razmatrati istorijsko-filozofska pitanja. U izlaganju je dobro odmeren odnos između biografskih i bibliografskih informacija, s jedne strane, i imanentno filozofskih pitanja, sa druge strane. Jasnoća i jednostavnost do koje su autori uspeli da dovedu prikaz argumentacije pojedinih mislilaca islamske tradicije govori o tome da su oni sasvim ovladali predmetom koji nam u ovoj monografiji predstavljaju.“ On dodaje da ovo delo „predstavlja doprinos nauci pošto je u njemu jasno vidljiva sposobnost autora da složenu argumentaciju starije islamske filozofije prezentuju u pojmovnom okviru savremene filozofije, te da je tako približe savremenim čitaocima. Kratka istorija islamske filozofije nudi mogućnost našoj čitalačkoj publici da se na jednostavan ali precizan način upozna sa jednom tradicijom sa kojom nije imala priliku da se upozna na maternjem jeziku.“

Dr Predrag Milidrag viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, takođe, u svojoj recenziji ističe: „Osim što ispunjava sve standarde naučnog rada, rukopis Kratka istorija islamske filozofije jeste izvrstan školski rad u najboljem smislu reči. Njegovi se autori suvereno kreću kroz materiju i izlažu je na jasan i pregledan način. Laik će je čitati bez problema, a za stručnjake ona će predstavljati i dragoceni izvor podataka i pregled sekundarne literature.“ On u nastavku piše: „Rukopis knjige Kratka istorija islamske filozofije detaljno, autoritativno i informativno obrađuje istoriju filozofije u islamskom svetu u njenom formativnom periodu, koji je istovremeno i period njenog velikog uticaja na evropsku srednjovekovnu filozofiju, kao i dalja kretanja islamske misli sve do savremenog doba. […] Veoma je korisno što su svoju istoriju autori protegli do savremenog doba i tako omogućili čitaocima jedan sinoptički uvid u kontinuitet i osnovne odlike islamske filozofske misli. Autori znatnu pažnju posvećuju i gnostičkim elementima i uticajima na islamsku misao, za šta se ne bi moglo reći da je dovoljno istraživan problem u zapadnoj literaturi o islamskoj filozofiji, a zasigurno ne iz perspektive koju autori prihvataju, a to je kako ih sami islamski istraživači vide i tumače. Isto važi i za tzv. transcendentnu filozofiju.“

 

Važno je podsetiti da je Centar za religijske nauke „Kom“ ranije održao dva edukativna kursa islamske filozofije u Beogradu (od 13. do 30. maja 2014) i u Prijepolju (od 23. do 27. juna 2014), na osnovu teksta Kratke istorije islamske filozofije.

 

Knjigu možete kupiti u Centru za religijske nauke „Kom“ prema uputstvu za kupovinu, kao i putem Makart distribucije (www.makart.rs). Cena knjige iznosi 600,00 dinara. Kupovinom knjige posredstvom Makart distribucije ostvarujete pravo na popust od 20%, kao i na besplatnu dostavu na Vašu adresu. Cena knjige u tom slučaju iznosi 480,00 dinara. Kupovinu knjige preko Makart distribucije možete obaviti ovde.

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...