Nauka i filozofija

Knjiga „Nauka i filozofija“, delo poznatog savremenog filozofa prof. dr Hamida Parsanije, u prevodu dr Seida Halilovića, objavljena je od strane Centra za religijske nauke Kom, u okviru biblioteke Savremeno religijsko mišljenje, u decembru 2012.

Šta je nauka, a šta filozofija? U čemu se one razlikuju? Da li je filozofija neka vrsta nauke? Ako je filozofija posebna nauka, šta onda nju obeležava i kako je ona povezana sa drugim naukama? A ako filozofija nije nauka, da li ona pomaže i služi nauci, da li joj smeta, ili pak počiva u nekom odvojenom stadijumu i nikako se ne dodiruje sa naukom? Ovo su neka od pitanja na koja autor, u ovoj knjizi, pokušava da odgovori.

Poslerenesansni čovek je, svim snagama, pokušao da se udalji od tradicionalne definicije nauke i filozofije. Na tom putu, on je ustanovio brojne i uglavnom oprečne nove definicije nauke. Usred sukoba različitih posvetovljenih pogleda, empiristička nauka je stekla dominaciju. Danas, u svetu, obrazovni sistemi i naučne institucije organizuju se na osnovu te definicije. Štaviše, naučne institucije se oštro protive tome da se u njihov rad uključe nenaučni elementi, ili, drugim rečima, naučne baštine koje ne slede principe empirističkog spoznajnog stadijuma. Iako joj je cilj bio da oslobodi čovečanstvo iz okova isključivih razmišljanja, verovanja i ideologija, ipak moderna nauka je, sama, nametnula najsuroviji ekskluzivistički stav i prognala iz kulturne i naučne baštine mnogobrojnih naroda one discipline koje su nekada utvrđivale i obogaćivale samu bit velelepnih civilizacija.

Religijska nauka, tako, već nekoliko vekova opstaje izvan visokih škola i univerziteta širom sveta. Ona je svakako, tu i tamo, očuvana zbog toga što raspolaže utemeljenim ontološkim i epistemološkim principima i ima jasnu definiciju koju ćemo razmatrati na stranicama ove knjige.

Knjiga sadrži tri dela u okviru dvanaest poglavlja:

 

Sadržaj

Reč izdavača

 

Uvod

 

Deo prvi

Nauka i filozofija

Poglavlje 1. Univerzalna nauka i pojedinačne nauke

Poglavlje 2. Filozofske besmislice

Poglavlje 3. Naučna filozofija

Poglavlje 4. Kritika uma

Poglavlje 5. Dvostruki relativizam

 

Deo drugi

Filozofija i religija

Poglavlje 6. Praskozorje postojanja

Poglavlje 7. Skrivena sofistika i skriveni skepticizam

Poglavlje 8. Logički delokrug filozofije i nauke

Poglavlje 9. Filozofski principi i misaone pretpostavke

Poglavlje 10. Nebesa intuicije i religijske suštine nauke

 

Deo treći

Sekularna i religijska nauka

Poglavlje 11. Religijska i svetovna nauka

Poglavlje 12. Neizrecive priče

 

Prof. dr Drago Đurić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, u svojoj recenziji teksta prevoda ove knjige, piše:

„Prevod dela Hamida Parsanije Nauka i filozofija, koji je sačinio dr Seid Halilović, od višestruke je koristi. Retki su prevodi iranskih mislilaca kod nas. Posredstvom ovog prevoda upoznajemo se sa nešto drugačijom perspektivom iz koje se može gledati na odnos između filozofije, nauke i religije. Posebnu heurističku vrednost ima to što Parsanija svoje razmatranje dovodi u dijalog sa novovekovnim evropskim gledanjima na ista pitanja. Tako se publici, koja je uglavnom upoznata sa evropskom tradicijom, olakšava savladavanje bogate tradicije koja dolazi iz njoj vrlo malo poznatog podneblja. Naše čitateljstvo, uključujući dobrim delom i stručnu publiku, najčešće ima samo puko istorijsko znanje, i to neretko samo o islamskim misliocima iz dublje prošlosti, dok je njegova erudicija skoro nikakva kada je reč o savremenim misliocima. Prevodom ovog dela Hamida Parsanije to stanje se može makar malo korigovati.

Pored naučne i filozofske vrednosti ovog dela, potrebno je posebno istaći njegovu informativnu vrednost. Naime, čitalac će se, uronjen u glavnu temu izlaganja, spontano i bez nekog posebnog napora, upoznati sa mnogim doktrinarnim stavovima savremenog islama, kao i sa nekim važnim činjenicama moderne istorije. Informativnosti prevoda mnogo je doprineo i prevodilac dr Seid Halilović svojim vrlo instruktivnim napomenama uz neke elemente islamskog učenja koji su našoj čitalačkoj publici manje poznati ili skoro nepoznati, a koje autor, imajući u vidu publiku za koju piše, izlaže u formi samorazumljivosti.“

 

O izdanju

Nauka i filozofija

Autor: dr Hamid Parsanija

Preveo s persijskog: dr Seid Halilović

Izdavač: Centar za religijske nauke „Kom“ (Biblioteka Savremeno religijsko mišljenje)

Godina izdanja: 2012.

ISBN: 978-86-89437-00-3

Dimenzije knjige: 14 × 20

Broj strana: 169

Štampa: „Službeni glasnik“, Beograd

 

Knjižarska cena: 400 dinara

Cena s popustom Makart distribucije, uz besplatnu dostavu na Vašu adresu: 320 dinara

Kupovinu možete obaviti OVDE.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...