Halilovićev rad u časopisu Theoria

Naučni rad dr Muamera Halilovića s nazivom „Epistemologija Mula Sadre Širazija“ objavljen je u drugom broju 57. volumena časopisa Srpskog filozofskog društva Theoria. Recenzenti su ovaj rad ocenili kao „originalan naučni rad“.

Theoria je jedan od najistaknutijih filozofskih časopisa u regionu koji izlazi blizu 60 godina, a koji je na listi Srpskog citatnog indeksa (SCI) kategorisan kao M24, tj. kao časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnim odlukama. Važno je napomenuti da na polju filozofije i teologije samo još jedan časopis ima ovaj visok status. Otuda, sudeći po neprikosnovenoj naučnoj tradiciji iz oblasti filozofskih i teoloških disciplina, Theoria već godinama predstavlja vodeće naučno glasilo u regionu. Rad dr Halilovića prvi put u tom časopisu predstavlja određene aspekte Mula Sadrine islamske filozofije.

Dr Muamer Halilović je u svom radu ukazao na osnove karakteristike epistemološkog sistema u transcendentnoj filozofiji Mula Sadre Širazija. U sažetku tog rada čitamo: „Mula Sadra Širazi (1571–1636) proces saznanja objašnjava u tri različite faze. Pre toga, on uvodno piše o razlikama između prisutnog saznanja (al-’ilm al-huzuri) i pojmovnog saznanja (al-’ilm al-husuli). Utemeljivač islamske transcendentne filozofije konstatuje da je prvi oblik saznanja neposredan, jer se u njemu pojmovi ne pojavljuju, dok se drugi realizuje posredstvom pojmova. Upravo iz tog razloga, epistemička greška u prisutnom saznanju nije moguća, jer je predmet saznanja prisutan kod subjekta saznanja. Nakon ovog uvoda, Mula Sadra objašnjava proces izvesnog saznanja. On tvrdi da čovek u prvoj fazi na prisutan i neposredan način saznaje da sam postoji. U drugoj fazi – koja takođe spada u delokrug prisutnog saznanja – on razmatra odnos između svog postojanja i nekih od aspekata svog postojanja, te neposredno zaključuje i generalizuje određene principe poput kauzaliteta (al-ilija) i uzročno-posledične srodnosti (as-sinhija). Najzad, u trećoj fazi, on objašnjava razne podele pojmovnog saznanja.“

Pun tekst ovog rada možete pročitati na sledećim linkovima:

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0351-2274/2014/0351-22741402019H.pdf

http://www.centarkom.rs/tekstovi/epistemologija-mula-sadre-sirazija/

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...