Gostujuće predavanje na Filološkom fakultetu

Seid Halilović član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ održao je predavanje o duhovnim aspektima islamske tradicije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na poziv prof. dr Darka Tanaskovića, poznatog orijentaliste i redovnog profesora ovog fakulteta, 19. marta 2014, Halilović je govorio u svojstvu gostujućeg predavača na Katedri za orijentalistiku, prvoj orijentalističkoj univerzitetskoj katedri na Balkanu.

Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ osvrnuo se, u prvom delu svojih objašnjenja, na suštinski značaj i osnovne karakteristike političke jurisprudencije i ekonomske jurisprudencije u islamu. Prema njegovim ocenama, ove dve naučne discipline imale su ključnu ulogu u očuvanju političke samostalnosti određenih duhovnih škola u islamu.

Halilović je u nastavku govorio o odnosu između dogmatičke teologije (kalam), filozofije i gnoze, kao tri dominantne racionalne discipline u duhovnom islamu. On je detaljno analizirao intelektualne napore brojnih markantnih muslimanskih filozofa i gnostika koji su želeli da usklade sve rezultate filozofskih razmatranja i gnostičkih otkrovenja. U okviru takvih naučnih usmerenja, kako je Halilović objasnio, u islamu se pojavljuje i posebna škola dogmatičke teologije koja insistira na tome da ova racionalna disciplina takođe mora biti privržena metodološkim normama logičkih demonstracija. On je zaključio da je rezultat tih napora bilo postepeno sjedinjavanje religijsko-dogmatičke, filozofsko-demonstrativne i gnostičko-intuitivne baštine u duhovnom islamu.

Šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“ spomenuo je neke od markantnih muslimanskih autoriteta koji su imali ključnu ulogu u procesu spomenute inkorporacije različitih racionalnih disciplina duhovnog islama. On se posebno osvrnuo na život i delo Abu Nasra Farabija (umro 950), Ibn Sine (umro 1037), Hadže Nasirudina Tusija (umro 1274), Sejida Hejdara Amolija (umro krajem 14. veka) i Mula Sadre Širazija (umro 1640). Iščitavajući neke delove najpoznatijih knjiga ovih filozofa i gnostika, Halilović je otvorio raspravu o tome kako su u njihovim spisima sasvim isprepletene islamska peripatetička i orijentalno-iluminativna filozofija i na koji način ovi slavni mislioci analiziraju odnos između verozakonodavnih normi, duhovnog putovanja i višnjih ontoloških saznanja.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...