Muamer Halilović

Obrazovanje

Dr Muamer Halilović (Prijepolje, 1987), član je Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu.

Diplomirao, magistrirao (tema: Suština civilizacije u transcendentnoj filozofiji) i doktorirao (tema: Komparativna analiza sociologije religije Muhameda Huseina Tabatabija i Emila Dirkema) na Međunarodnom univerzitetu al Mustafa u Komu, u Iranu. Nakon završenih studija, u Komu je bio šef Grupe za civilizacijska istraživanja na Institutu za društvene nauke Bakir al ulum i glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Filozofija civilizacije. Više od deset godina je glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa za religijske nauke Kom u Beogradu. Objavio je mnogobrojne naučne radove iz oblasti islamske filozofije i socijalne misli u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

 

Važnije knjige: Istorija socijalne misli u islamu (Beograd, 2021), Islam i sociologija religije (Beograd, 2019), Sunce u senci (Beograd, 2018), Moć društva: islam, filozofija, civilizacija (Beograd, 2016), Kratka istorija islamske filozofije (koautor, Beograd, 2015, drugo izdanje), Istorija kulture i civilizacije islama i Irana (prevod s persijskog jezika, autor Ali Akbar Velajati, Beograd, 2016).

 

Prethodne funkcije i pozicije:

- Šef Grupe za racionalna istraživanja o civilizaciji od 2010. do 2012. godine na Naučnom institutu „Bakir al ulum“ u iranskom gradu Komu.

- Glavni urednik naučnog časopisa „Filozofija civilizacije“ od 2011. do 2012. godine (do kraja boravka u Iranu).

  

Sadašnja pozicija

Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu i šef Grupe za religijsku civilizacije.

Glavni i odgovorni urednik časopisa za religijske nauke Kom, koji je od 2014. godine svrstan na Listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Predmeti na kojima je bio angažovan

- Civilizacijski aspekat u produkciji religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju u Komu, Iran)

- Islamska filozofija i njena uloga u produkciji civilizacije (Univerzitet Šarif, Tehran, Iran)

- Osnovne smernice istorije islamske civilizacije (Univerzitet Šarif, Tehran, Iran)

 

Oblasti naučnog interesovanja

Islamska filozofija

Filozofija civilizacije

Religijska civilizacija

Sociologija religije

 

Učešće na simpozijumima i seminarima

- Naučni skup o Platonu i duhovnosti (Centar lepih umetnosti Gvarnerijus, Beograd, 2009)

- Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2009)

- Racionalni pregled osnovnih istorijskih tokova islamske civilizacije (Hotel Šabnam, Iran, 2011)

- Prva međunarodna konferencija o islamskom buđenju (Tehran, 2011)

- Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2012)

- Međunarodna konferencija o produkciji humanističkih nauka (Tehran, Iran, 2012)

- Naučni seminar o uticaju civilizacijskih aspekata na produkciju religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju, Iran, 2012)

- Naučna tribina o definiciji religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju, Iran, 2012)

- Diskusiona tribina o osnovnim karakteristikama iranske civilizacije (Centar za kulturu Valjevo, 2012)

- Međunarodna konferencija „Mladi i islamsko buđenje“ (Tehran, 30. i 31. 1. 2012)

- Naučni skup „Osnovne karakteristike iranske civilizacije“ (Valjevo, 19. 7. 2012)

- Načni seminar „Savremeni islam u Egiptu“ (Beograd, 20. 11. 2012)

- Naučni seminar „Šta je čovek?“ (Beograd, 31. 10. 2013)

- Međunarodna naučna konferencija Muzeja u Prijepolju (Beograd, 14. 12. 2013)

- Predavanje na kursu islamske filozofije (Beograd, maj 2014)

- Predavanje na 2. kursu islamske filozofije (Prijepolje, jun 2014)

- Naučna tribina „Osnove islamske filozofije“ (Mostar, 6. 11. 2014)

- Predavanje na kursu „Tokovi islamske civilizacije“ (Beograd, novembar 2014)

- Naučna tribina „Islam, razum, duhovnost“ (Prijepolje, 11. 3. 2015)

- Naučni seminar „Istorija islamske filozofije“ (Beograd, 21. 12. 2015)

- Predavanje na kursu „Razum u islamu“ (Beograd, decembar 2015)

- Naučna tribina „Socijalna dimenzija avramovskih religija“ (23. 2. 2017)

- Naučni seminar „Ibn Haldun kao filozof i teoretičar istorije“ (13. 10. 2017)

- Predavanje „O estetici u islamu“ (Beograd, 19. 1. 2018)

 

Naučni radovi

- Komparativne studije o ulozi žena u sekularnoj i religijskoj civilizaciji, Pedagoški zapisi, br. 5, 2010.

- Racionalna analiza filozofije civilizacije, Naučni časopis Filozofija civilizacije, br. 1, 2010.

- Antropološki fundamenti islamske civilizacije, Mileševski zapisi, br. 9, 2012.

- Koncepcija budućnosti, Zbornik međunarodnog festivala „Mahdavijat“, Kom, 2012.

- Suština racionalnog pristupa civilizaciji, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2012.

- Filozofija i civilizacija u islamskoj peripatetičkoj školi, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2013.

- Metodologija istoriografije kod Ibn Halduna, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2013.

- Hajdeger i Mula Sadra – pojmovna evidentnost i suštinska nedokučivost bitka, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2014.

- Epistemologija Mula Sadre Širazija, Theoria, Beograd, 2014.

- Čovek i društvo kod Mula Sadre Širazija, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2014.

- Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo – analiza različitih modela razumevanja otkrovenja, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2015.

- Odnos između religije i etike u transcendentnoj filozofiji Mula Sadre Širazija, Arhe, Novi Sad, 2015.

- Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2015.

- Vlast u službi morala – analiza Miskvejhove socijalne misli, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2016.

- Društvena i politička teorija Abu Rejhana Birunija, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2016.

- Filozofija i religija, dva temelja socijalne misli društva Ihvanu safa, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2016.

- Hadže Nasirudin Tusi i socijalna etika, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2017.

- Sociologizam ili individualizam – o polazištu socijalne misli Murteze Mutaharija, Arhe, Novi Sad, 2017.

- Socijalna kritika u delima Sadija Širazija, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2017.

- Vapaj naja – analiza socijalne misli Mevlane Rumija, Kom: časopis za religijske nauke, Beograd, 2017.

 

Naučni i seminarski eseji

- Istorijski pregled pokreta Zejdije u islamskoj civilizaciji, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2006.

- Racionalna analiza Platonovoih ideja, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2006.

- Odnos razuma i otkroviteljstva, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2007.

- Pregled primarnosti egzistencije ili supstance u misaonoj sferi Šahabudina Suhravardija, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2008.

- Predmet filozofije u peripatetičkoj misaonoj tradiciji, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

- Kritički pregled Kantovog moralnog imperativa, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

- Simbioza filozofije, teologije i gnoze u okviru transcendentne teozofije, postdiplomske studije, Fakultet imam Homeini, 2009.

- Komparativni pregled statusa razuma u jurisprudenciji, teologiji i filozofiji, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

- Modernizam i uloga žena u sekularnim društvima, Istraživački festival šejh Tusi, 2009.

- Komparativna studija o reformisanoj epistomologiji kod Alvina Plantinge i savremenih islamskih filozofa, postdiplomske studije, Fakultet imam Homeini, 2010.

- Egzistencija kroz spoznaju: kritički pregled epistemološke teorije Voltera Stejsa, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2010.

- Juridički pojašnjenje institucije dozvole i uticaj njenog prenosa ili otkrića u indirektnoj transakciji, Fakultet imam Homeini, doktorske studije, 2012.

- Civilizacijski pregled početnog perioda u istoriji islama, Fakultet imam Homeini, doktorske studije, 2012.

 

Objavljene knjige

- Dragulj među stvorenjima, Naučni institut Svetlo budućnosti (prevod s persijskog), (Tehran, Iran, 2005)

- Muhamed; uzvišeni moral Božjeg Poslanika, Iranski kulturni centar (prevod s persijskog), (Beograd, 2006)

- Kratka istorija islamske filozofije (Beograd, 2014)

- Moć društva: islam, filozofija, civilizacija (Beograd, 2016)

- Istorija kulture i civilizacije islama i Irana (prevod s persijskog), (Beograd, 2016)

- Sunce u senci (Beograd, 2018)

- Suština civilizacije na osnovu racionalnih fundamenata transcendentne filozofije (na persijskom jeziku), (Naučni institut Bakir al-Ulum, Kom, Iran, 2018)

- Civilizacijski aspekat: osnovni kriterijum na polju produkcije religijskih nauka (na persijskom), (Naučni Institut Bakir al-Ulum, Kom, Iran, 2018)

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...