Politika časopisa – naučni i etički integritet

Časopis za religijske nauke Kom objavljuje prethodno neobjavljene originalne naučne radove i pregledne radove.

Časopis Kom je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Radovi mogu biti napisani na srpskom (bosanskom, hrvatskom, crnogorskom…) i engleskom jeziku.

Časopis je od 2012. do 2015. izlazio dva puta godišnje, u maju i u novembru, a od 2016. izlazi tri puta godišnje, u maju, u avgustu i u novembru.

U časopisu Kom objavljuju se radovi iz oblasti religijske filozofije, religijske civilizacije i društvenih nauka i savremene religijske misli.

 

Obaveze urednika

 

Glavni urednik časopisa za religijske nauke Kom donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Urednik se prilikom donošenja odluke rukovodi uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenje autorskih prava i plagiranje.

Urednik ne sme imati bilo kakav sukob interesa u vezi s podnesenim rukopisom. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i o sudbini rukopisa odlučuje Uredništvo.

Urednik je dužan da sud o rukopisu donese na osnovu njegovog sadržaja, bez ikakvih predrasuda.

Urednik ne sme da koristi neobjavljen materijal iz podnesenih rukopisa za svoja istraživanja bez pisane dozvole autora.

 

 

Obaveze autora

 

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Autori takođe garantuju da nakon objavljivanja u časopisu Kom rukopis neće biti objavljen u drugoj publikaciji na bilo kom jeziku bez saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Autori garantuju da prava trećih lica neće biti povređena i da izdavač neće snositi nikakvu odgovornost ako se pojave bilo kakvi zahtevi za naknadu štete.

Autori snose celokupnu odgovornost za sadržaj podnesenih rukopisa i moraju da pribave dozvolu za objavljivanje podataka od svih strana uključenih u istraživanje.

Autori koji žele da u rad uključe slike ili delove teksta koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava i da prilikom podnošenja rada dostave dokaze da je takva saglasnost data. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

Autori garantuju da su kao autori navedena samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno da su sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedena kao autori.

Autori se moraju pridržavati etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad i na to da rad nije plagijat. Autori garantuju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i da ne krši prava drugih.

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste urednika ili izdavača i da s njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

 

 

Recenzija

 

Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije jeste da uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije s autorima poboljša kvalitet rukopisa. Identitet autora je prilikom recenzije poznat recenzentima, ali identitet recenzenata pre, tokom i nakon recenzije ostaje nepoznat autorima iako će svi autori imati opšti uvid u grupu recenzenata radova iz broja u kojem je njihov rad objavljen.

Recenzenti od trenutka primanja radova na recenziju imaju 30 dana da obave svoju recenziju.

Recenzenti ne dobijaju honorare za obavljanje recenzije.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima o oblasti kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) s bilo kojim od autora podnesenog rada.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa s autorima ili s finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti urednika.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima.

Imena recenzenata se transparentno objavljuju u svakom broju časopisa Kom.

U glavnoj fazi recenzije, urednik šalje podneseni rad recenzentima stručnim za naučnu oblast kojom se rad bavi. Recenzentski obrazac sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju na to koji su aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. U završnom delu obrasca, recenzenti moraju da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša.

Svaki rad recenziraju najmanje dva recenzenta. Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti/odbiti), u obzir se uzima niža ocena, tj. odluka da se rad odbije. Takođe, u tom slučaju, glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata kako bi doneo konačan sud.

Redakcija je dužna da obezbedi solidnu kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će poništiti rezultate te recenzije i tražiti mišljenje drugih recenzenata.

 

 

Plagijat

 

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljanje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne etike. Plagiranje može da uključi i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

 

  • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (s ciljem da se prikrije plagijat) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili bez obeležavanja kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
  • kopiranje tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava za njihovo korišćenje.

 

Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat.

Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni, a autorima će biti trajno zabranjeno da objavljuju u časopisu.

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu Kom plagijat, od autora će se zahtevati da upute pisano izvinjenje autorima izvornog rada ili instituciji koja ima autorsko pravo nad radom. Takođe, rad će odmah biti potpuno povučen.

 

 

Povlačenje već objavljenih radova

 

Objavljeni rukopisi biće dostupni dokle god je to moguće u onoj formi u kojoj su objavljeni, bez ikakvih izmena. Ponekad se, međutim, može desiti da objavljeni rukopis mora da se povuče. Glavni razlog za povlačenje rukopisa jeste potreba da se ispravi greška kako bi se očuvao integritet nauke.

Članak se mora povući u slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, u slučaju povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. ako je isti rukopis podnesen u više časopisa u isto vreme, u slučaju lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima čiji je cilj prevara i slično. U nekim slučajevima rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške u rukopisu ili objavljenom radu.

Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa je usvojena i od strane časopisa Kom: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se povlači) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali s vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje na to da je članak povučen (RETRACTED).

 

 

Otvoreni pristup

 

Časopis za religijske nauke Kom dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i sa sajta drugih baza podataka na kojima se časopis nalazi.

Časopis Kom ne naplaćuje APC (Article Processing Charge).

 

 

Samoarhiviranje

 

Časopis omogućava autorima da finalnu, objavljenu verziju svojih radova u PDF formatu deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili nekomercijalne baze podataka, ili da ga objave na ličnim veb-stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežema za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia. edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti izdavač, kao nosilac autorskih prava, i izvor rukopisa, a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta – DOI objavljenog članka u formi HTML linka.

 

 

Autorska prava

 

Kada je rukopis prihvaćen za objavljivanje, autori prenose autorska prava na izdavača. U slučaju da rukopis ne bude prihvaćen za štampanje u časopisu, autori zadržavaju sva prava.

Na izdavača se prenose sledeća prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale i sve delove, izvode ili elemente rukopisa:

 

  • pravo da reprodukuje i distribuira rukopis u štampanom obliku, uključujući i štampanje na zahtev;
  • pravo na štampanje probnih primeraka, reprint i specijalnih izdanja rukopisa;
  • pravo da rukopis reprodukuje koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, i pravo da distribuira ove kopije;
  • pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili medija za pohranjivanje, a naročito u mašinski čitljivoj/digitalizovanoj formi na nosačima podataka kao što su hard-disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini-disk, trake sa podacima, i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis sa tih prenosnika podataka;
  • pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;
  • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektonskih knjiga), i u štampanoj formi za korisnike, bilo putem interneta, onlajn servisa, ili putem internih ili eksternih mreža.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...