Sloboda i moral

Izvor, broj 3, januar 2015.

Dr Seid Halilović

Kada govorimo o slobodi u društvu, ne možemo misliti samo na slobodu svog tela. Naša duša takođe mora biti slobodna. Tada ćemo biti zaista slobodni

Pitanje čovekove slobode nesumnjivo je­ste jedno od najznačajnijih društvenih pi­tanja. Sasvim jasno i utemeljeno mora se razmotriti da li se u religiji uopšte poštuje sloboda. Međutim, pre toga potrebno je razdvojiti i precizno odrediti različite kate­gorije slobode. Čovekova sloboda može biti predmet naših rasprava iz perspekti­ve filozofskih realnosti, moral­nih vrednosti, ili pak društve­nih i političkih normi.

Kada kažemo da je čo­vek slobodan u kontek­stu moralnih vrednosti, to znači da je on uspeo da se oslobodi okova negativnih osobina i da stremi uzvišenim ljudskim vrlinama. Prema ovoj definiciji, čovek će biti zarobljen sve dok se ne udalji od prolaznih zah­teva svog požudnog sopstva. Njegova pre­komerna zaljubljenost u lepote materijal­nog sveta, koje nipošto ne mogu biti stalne, predstavljaće najozbiljnije ograničenje na putu njegove slobode. Drugim rečima, čo­vekova požuda može biti zatvor za njegovu dušu, a u tom zatvoru on neće biti u mo­gućnosti da napreduje i da se vine u višnje sfere postojanja.

U jednom islamskom predanju ističe se da će slobodan biti neko ko zapostavi svoje hirove. Ovde je sigurno reč o čovekovoj is­tinskoj slobodi, o slobodi njegove duše. Na­ime, čovek ne može prihvatiti ograni­čenja svojih prolaznih i telesnih zahteva ukoliko želi da njego­va duša oseti užitak iskonske slobode. Tada, njegovu pa­žnju ne može privući ništa što ne odiše aromom uzvi­šenih realnosti. Jer, on u horizontu slobode i morala nužno želi da oseti prisustvo tih uzvišenih istina i vrednosti. On samo ka njima hrli.

Umesto zaključka, još jednom že­lim da podvučem značaj slobode čovekove duše, o kojoj Ali ibn Abi Talib briljantno govori: „Slobodan čovek je slobodan čak i onda kada se suočava sa teškoćama.“ On dodaje: „A zarobljen čovek ostaće zarobljen čak i onda kada živi ugodno.“

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...