O religiji i etici kod Mula Sadre u časopisu Arhe

U novom broju uglednog naučnog časopisa za filozofiju Arhe objavljen je rad dr Muamera Halilovića pod nazivom „Odnos između religije i etike u transcendentnoj filozofiji Mula Sadre Širazija“. Naučni časopis Arhe izdaje Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Na listi kategorizacije naučnih časopisa koju objavljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, ovom časopisu dodeljena je kategorija M51 (vodeći časopis nacionalnog značaja). Halilovićev rad ocenjen je kao „originalan naučni rad“.

Ovde možete pročitati rad u punom tekstu:

Halilović, Muamer (2015), „Odnos između religije i etike u transcendentnoj filozofiji Mula Sadre Širazija“, Arhe: časopis za filozofiju 24: 163–179.

Dr Muamer Halilović u svom radu piše da je pitanje odnosa između etike i religije uvek bilo među najvažnijim pitanjima filozofije etike. On nudi tri okvirna stava u odgovoru na to pitanje i piše da jedna grupa tvrdi da su religija i etika dva potpuno nepovezana sistema, da druga grupa ističe da je reč o istovetnim sistemima, a da treća grupa zagovara ideju da su religija i etika zapravo dva potpuno samostalna sistema koja su međusobno povezana. Nakon analize svakog od pomenutih stavova, član Saveta osnivača Centra za religijske nauke Kom i šef grupe za religijsku civilizaciju analizira stav koji podržava Mula Sadra Širazi, utemeljivač škole transcendentne filozofije u islamu.

Ranije, u nekoliko naučnih časopisa u Srbiji, objavljeni su originalni naučni radovi Muamera Halilovića o drugim aspektima Mula Sadrine transcendentne filozofije, kao što su epistemologija, pojmovna evidentnost i suštinska nedokučivost bitka, kao i odnos između čoveka i društva u toj briljantnoj filozofskoj školi. Napomenimo da je transcendentnu filozofiju utemeljio Mula Sadra Širazi početkom XVII veka i da ona predstavlja filozofski sistem u kom se u skladu s logičkim principima racionalne metode koristi religijsko otkrovenje s uzvišenom epistemičkom vrednosti, odnosno ontologija koja proističe iz tog otkrovenja. U toj školi takođe se koriste i kognitivni razultati čovekove intuicije kao jednog od izvesnih izvora saznanja, a pritom se strogo insistira na privrženosti unapređenoj racionalno-demonstrativnoj filozofskoj metodi.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...