Novih 2000 strana o civilizaciji i filozofiji islama

Pred početak 61. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, Centar za religijske nauke Kom objavio je oko dve hiljade strana novih izdanja o islamskoj kulturi, civilizaciji, filozofiji i društvenopolitičkoj misli.

1. Monumentalno delo „Istorija kulture i civilizacije islama i Irana“ na 1315 strana preveo je s persijskog dr Muamer Halilović, šef Grupe za religijsku civilizaciju Centra za religijske nauke Kom. Autor ove istorije, poznati dr Ali Akbar Velajati, predstavlja u odvojenim poglavljima plodove procvata raznih naučnih disciplina u islamu, poput matematike, astronomije, fizike, mehanike, medicine, alhemije, filozofije, logike, istoriografije i geografije, kao i periode arapske, persijske i turske književnosti i lingvistike. U knjizi su izloženi i rezultati razvoja tradicionalnih islamskih nauka, kao što su nauka o iščitavanju kuranskog teksta, egzegeza, nauka o predanjima, jurisprudencija, dogmatička teologija i sufizam. Velajati takođe opširno analizira način rada administrativnih i javnih ustanova, nadzornih organa i pravosudnih institucija u islamu, te razne modele prikupljanja zemljišnog poreza.

Napokon, u ovoj knjizi otkrivamo tokove umetnosti u islamskoj civilizaciji, uključujući arhitekturu, slikarstvo, kaligrafiju, muziku, tradicionalne dramske igrokaze, ilustrovano pripovedanje i modele melodičnog iščitavanja Kurana, kao i tragove viševekovnog uticaja islamske civilizacije na zapadna društva.

Arabista i bivši dekan Filološkog fakulteta u Beogradu prof. dr Rade Božović o ovom delu piše: „Autor ove obimne i vredne knjige, hrabro se upustio da preplovi okeanom jedne bogate civilizacije i kulture kao što je islamska i da je uspešno pretoči u monumentalnu istoriju. Ne samo po broju strana, već i po činjenicama koje ostavljaju čitaoca često zadovoljnim, ali i zapanjenim.“

Detaljna objašnjenja o knjizi „Istorija kulture i civilizacije islama i Irana“ i uputstvo za kupovinu možete pogledati OVDE.

 

2. Dr Muamer Halilović objavio je u izdanju Centra za religijske nauke Kom i svoju novu autorsku monografiju s nazivom „Moć društva: islam, filozofija, civilizacija“, u kojoj nudi originalnu naučnu sliku socijalne misli u ranom i u kasnom razdoblju islama, kao i odgovore na neke poslerenesansne izazove s kojima se ta misao suočava.

Prof. dr Željko Kaluđerović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ocenjuje da je reč o kvalitetnoj i temeljnoj knjizi, koja verovatno predstavlja jedno od najpotpunijih dela o ovoj temi na srpskom i srodnim jezicima. On dodaje: „Knjiga dr Halilovića inspirativno, slojevito i dosledno vlastitom istorijsko-analitičkom pristupu prikazuje nastanak i razvoj socijalne misli u ranom i kasnom razdoblju islama, ali i argumentovanu reakciju na neke od fundamentalnih postrenesansnih izazova sa kojima se ta misao ukrštala i posredovala, uvek vodeći računa o onim temama i misliocima koji su predstavljali supstancijalne tačke njenog razvoja.“ O knjizi piše i dr Mašan Bogdanovski s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji ustanovljava: „Naročito treba istaći originalnu i ubedljivu kritiku koju je autor izložio protiv stanovišta u sociologiji da religija nema kapacitet da pruži nove i obuhvatne modele društvene misli. Povrh toga što autor poseduje nespornu kompetenciju u sferi islamske filozofije, ovo obrazloženje bi mu nanelo nepravdu ukoliko ne bi sadržalo najveću pohvalu za duboko razumevanje zapadne filozofske tradicije…“

Detaljna objašnjenja o knjizi „Moć društva: islam, filozofija, civilizacija“ i uputstvo za kupovinu možete pogledati OVDE.

 

3. „Svetovi u nama, svetovi iznad nas“ naslov je autorske monografije dr Tehrana Halilovića koja je takođe ovih dana ugledala svetlo dana u izdanju Centra za religijske nauke Kom. Autor u ovoj knjizi objašnjava da ne možemo sve svetove i sva bića razotkriti istim saznajnim sredstvima, kao što ni sva svoja saznanja ne stičemo istim čulima. Da bi precizno odredio koja su to saznanja koja mogu da prošire naše poglede o svetovima, autor opisuje značajne metodološke principe u islamskoj filozofiji i nauci i na osnovu njih zaključuje da su znanja o svetovima raznovrsna i da svako od tih saznajnih sredstava ima svoju metodologiju.

Redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu prof. dr Bogoljub Šijaković primećuje da je cilj ove knjige da se istaknu osobenost i samosvojnost islamske filozofije, kako tradicionalne tako i savremene, argumentovano se protiveći njenom svođenju na puko komentarisanje klasične grčke filozofije, mada se njeni podsticaji (naročito oni Aristotelovi) svakako imaju u vidu. On dodaje: „Autor znalački ističe da složena i slojevita struktura stvarnosti potrebuje naše odgovarajuće saznajne moći, pa onda i naše shvatanje saznanja treba da bude prošireno.“

Detaljna objašnjenja o knjizi „Svetovi u nama, svetovi iznad nas“ i uputstvo za kupovinu možete pogledati OVDE.

 

4. O nauci u kojoj sveto ima središnji značaj, u izdanju Centra za religijske nauke Kom objavljena je knjiga „Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu“. Autor ove knjige, dr Seid Halilović, prati sudbinu religijske nauke i njen zadivljujući razvojni tok u političkoj filozofiji islama, govoreći o politici koja je usmerena ka višnjim metafizičkim ciljevima, a čija stabilnost se meri kvalitetom očuvanja etičkih vrednosti u društvu. On se takođe usredsređuje na neke značajnije teorijske izazove pred reformističkim muslimanskim misliocima koji islam i svoju kulturu žele da analiziraju iz perspektive moderne nauke i u skladu s njenim saznajnim usmerenjima.

Poznati islamolog prof. dr Darko Tanasković smatra da ovo monografsko delo jeste originalan i značajan doprinos razmatranju danas izuzetno aktualne problematike odnosa između savremenosti i svetosti. On piše: „Blagodareći mnogobrojnim originalnim uvidima u pojedina konkretna pitanja međuodnosa savremenog i spiritualnog, nastalim na osnovu kreativnog aktualizovanja bogatih potencijala islamske duhovnosti i misaone tradicije, monografija dr Seida Halilovića otvara jednu veoma izglednu i obogaćujuću novu dimenziju celovitijeg dijaloškog sagledavanja večne teme odnosa između duhovnog i svetovnog, teocentričnog (ne i neracionalnog!) i raciocentričnog, kao i hrišćanskog i islamskog pogleda na svet i na čoveka u njemu.“

Detaljna objašnjenja o knjizi „Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu“ i uputstvo za kupovinu možete pogledati OVDE.

 

Podsećamo da su članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke Kom, dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović ranije objavili „Kratku istoriju islamske filozofije“ koja je prva autorska monografija iz te oblasti u našem regionu.

Na štandu Centra za religijske nauke Kom na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, u hali 4, osim spomenutih izdanja bila su izložena i nova dva broja Časopisa za religijske nauke Kom od maja i avgusta 2016. U ovom časopisu, koji je od 2014. svrstan na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, objavljuju se recenzirani analitički i kritički naučni radovi o savremenoj religijskoj misli, religijskoj filozofiji i religijskoj civilizaciji.

U novembru 2016. objavljen je i treći broj petog volumena časopisa Kom.

Promocija knjige „Istorija kulture i civilizacije islama i Irana“ održana je na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, u ponedeljak, 24. oktobra, u sali za promocije Borislav Pekić. Na promociji su govorili prevodilac knjige i član Saveta osnivača Centra za religijske nauke Kom dr Muamer Halilović, recenzent knjige prof. dr Rade Božović bivši dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Ali Abasi prorektor čuvenog tradicionalnog islamskog al-Mustafa internacionalnog univerziteta iz iranskog grada Koma.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...