Objavljen časopis Kom, vol. VI, 1, 2017.

Iz štampe je izašao prvi broj šestog volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju objavljeno je šest naučnih radova.

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

http://www.centarkom.rs/vol-vi-1-2017/

SADRŽAJ

  • Urođene ideje u islamskoj filozofiji

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. VI, 1, str. 1–16, 2017.
 

  • The Mystical Unity of Existence – A Look at the Philosophical Interpretations of the Myistics’ View Regarding the Unity vs. the Plurality of Existence

Shiraz Husain Agha (Faculty of Philosophy, Al-Musafa International University, Qom, I. R. Iran)
Kom, vol. VI, 1, pp. 17–32, 2017.
 

  • Nasr Hamid Abu Zejd i temelji njegove hermeneutike: kritičko preispitivanje stava da je Kuran proizvod kulture

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. VI, 1, str. 33–53, 2017.
 

  • Objavljivanje bitka kao ništa u djelu Martina Hajdegera

Safer Grbić (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Kom, vol. VI, 1, str. 55–70, 2017.
 

  • Hadže Nasirudin Tusi i socijalna etika

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. VI, 1, str. 71–97, 2017.
 

  • A Study of Fourteen Interpretations for Human Reproductive Cloning and Violating Man’s Dignity

Morteza Agha-Mohammadi (Al-Mustafa International University, Qom, I. R, Iran)
Kom, vol. VI, 1, pp. 99–116, 2017.

 

Časopis „Kom“ izlazi tri puta godišnje.

Časopis „Kom“ svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Indeksiranje:

SCIndeks (Serbian Citation Index)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 

Svi radovi objavljeni u Časopisu za religijske nauke „Kom“ dostupni su na:

www.centarkom.rs

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-6396

http://doiserbia.nb.rs/

doaj.org

ceeol.com

 

Uputstvo autorima:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/uputstvo-autorima/

Politika časopisa – naučni i etički integritet:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/politika-casopisa-naucni-i-eticki-integritet/

Uputstvo za pretplatu na časopis:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/uputstvo-za-pretplatu-na-casopis/

 

Recenzenti/Reviewers

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Shuja Ali Mirza, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Muamer Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Mirsad Hadžajlić, Al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Marko Veković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Željko Kaluđerović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

 

Izdavač/Publisher

Centar za religijske nauke „Kom”/Center for Religious Sciences “Kom”

 

Uredništvo/Editorial board

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief

Seid Halilović

Tehran Halilović

Rade Božović

Ivan Ejub Kostić

Aleksandar Dragović

Vladimir Ćirić

 

Međunarodni savet časopisa/International advisory board

Ali Reza A’rafi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Lektura i korektura/Proofreading and copyediting

Spomenka Tripković

Jelena Ilić (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje/Graphic design and text wrapping

Mario Lampić

 

Adresa uredništva

Resavska 76/II, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 36 16 113

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik“, Beograd

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...